ΑρχικήΕπικοινωνία Περιεχόμενα Αναζήτηση
Μέλη
Τύποι Μελών

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOGISTICS

Τα μέλη του Σωματείου κατατάσσονται, κατά την εγγραφή τους, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες 1 έως και 7. Μέλη των κατηγοριών 3 έως και 5 μπορούν να αλλάξουν κατηγορία, μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται τιμής ένεκεν.

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα που είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και ασχολούνται με τα Logistics επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων, σε διοικητική ή εποπτική θέση. Επίσης, φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε διοικητική ή εποπτική θέση σε τομέα των Logistics.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των Τακτικών Μελών, μετά από απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., και εφ' όσον δεν έχουν προϋπάρξει μέλη του Σωματείου. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδρομής. Μετά την πάροδο έτους, δικαιούνται αυτόματης μετάταξης στην κατηγορία των Τακτικών Μελών.

3. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, το οποία δείχνουν ενδιαφέρον για την επιστήμη των Logistics αλλά δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου σε όλα τα όργανα διοίκησης του Σωματείου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ειδικά για τα μέλη αυτής της κατηγορίας, υπάρχει εξαίρεση του δικαιώματος εγγραφής στα μητρώα του SOLE - The International Society of Logistics, και εξαιρούνται των αντίστοιχων οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων.

4. ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Κάθε Τακτικό ή Συνεργαζόμενο μέλος μπορεί να ανακηρύσσεται και Ομότιμο μέλος μετά τη συνταξιοδότησή του, ώστε να τυγχάνει έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η ιδιότητα του Ομότιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις κατηγορίες Τακτικού ή Συνεργαζόμενου μέλους.

5. ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν οι σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού των οποίων οι σπουδές άπτονται της Επιστήμης των Logistics, εφ' όσον έχουν περατώσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Τα σπουδάζοντα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του Σωματείου. Τυγχάνουν έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ.

6. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν ως μέλη νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Τα συλλογικά μέλη εκπροσωπούνται από ένα έως δύο αντιπρόσωπους, ο καθένας με δικαίωμα μίας ψήφου, και οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα προδιαγραμμένα προσόντα του Τακτικού Μέλους. Ομως, οι θέσεις στις οποίες τυχόν θα εκλεγούν αντιπρόσωποι Συλλογικών Μελών, είναι προσωπικές και όχι μεταβιβάσιμες σε άλλον αντικαταστάτη εκπρόσωπο. Τα Συλλογικά Μέλη έχουν δικαίωμα αντικατάστασης μέχρις ενός αντιπρόσωπου τους ανά ημερολογιακό έτος, ενώ υπόκεινται, ανά αντιπρόσωπο, σε ετήσια συνδρομή ύψους διπλάσιου εκείνου του Τακτικού Μέλους. Οι αντιπρόσωποι Συλλογικών Μελών εγγράφονται στο SOLE - The International Society of Logistics ως άτομα, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Σε περίπτωση αντικατάστασης αντιπρόσωπου Συλλογικού Μέλους, η Ελληνική Εταιρεία Logistics επιβαρύνεται με το κόστος του δικαιώματος εγγραφής του νέου αντιπρόσωπου στο SOLE - The International Society of Logistics.

7. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο των Logistics. Η ανακήρυξη τους γίνεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων μελών. Τα Επίτιμα Μέλη δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές. 'Eχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες κατηγορίες μελών.

Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Φιλοξενία Apogee Information Systems