Τα μέλη της Ελληνικης Εταιρίας Logistics – Παράρτημα Θεσσαλονίκης

πέρα από τα βασικά προνόμια που εξασφαλίζουν από την εγγραφή τους, έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν επιπλέον προνόμια από τον δικτυακό τόπο του παραρτήματος Θεσσαλονίκης.

Νέες δυνατότητες όπως αναζήτηση σε άρθρα και επιστημονικά κείμενα στο πεδίο των Logistics, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία παρουσιάσεων και πρακτικών των Συνεδρίων, Ημερίδων και μηνιαίων ομιλιών που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Logistics, δίνουν μοναδικές ευκαιρίες διεύρυνσης της γνώσης πάνω στον τομέα των Logistics.

Η εγγραφή νέων μελών στην EEL.BE μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση της αίτησης και την αποστολή της στο info@logistics.org.gr.

 

Κύρια Οφέλη Μελών

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (Παράρτημα Θεσσαλονίκης) απολαμβάνουν τα παρακάτω οφέλη:

Επαγγελματική ανάπτυξη μέσω των συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει η EEL, με προνομιακούς όρους συμμετοχής.

Ανάπτυξη σχέσεων με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου μέσω επαφών και γνωριμιών στα πλαίσια της EEL.

Αναγνώριση στο χώρο των Logistics μέσω ειδικών βραβεύσεων, πιστοποιήσεων κ.α.

Πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο της EEL (Παράρτημα Θεσσαλονίκης) από όπου μπορούν να:

 • Αντλούν στοιχεία βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας σχετικής με την επιστήμη των Logistics.
 • Ενημερώνονται για το πρόγραμμα εκδηλώσεων.
 • Πληροφορούνται για τα αποτελέσματα προγενέστερων εκδηλώσεων με πρόσβαση στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία.
 • Εισέρχονται σε διαδικτυακούς συνδέσμους σχετικούς με την επιστήμη των Logistics.
 • Διατηρούν επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της EEL.

Επιγραμματικά στα μέλη της ΕΕL παρέχονται:

 

Επαγγελματική ανάπτυξη

Ρόλος στη διαμόρφωση του επαγγελματικού μας χώρου

Σεμινάρια και workshops

Συμμετοχή σε συνέδρια

Εξειδικευμένα συνέδρια

Συμβουλές καριέρας

Ομάδες εργασίας

Κοινωνικές επαφές και γνωριμίες με καταξιωμένους στο χώρο επαγγελματίες

Αναγνώριση στο χώρο

Δημοσίευση άρθρων

Παρουσίαση και διδασκαλία

Συμμετοχή στη διοίκηση

Βραβεύσεις

Επαγγελματικές ευκαιρίες

Κυκλοφορία βιογραφικών

Αγγελίες

Global Logistics Network

Πλήρης εκμετάλευση του web site για παρουσίαση των δραστηριοτήτων

Τύποι Μελών

Τακτικά μέλη δύνανται να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας και υπηκοότητας και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:
 

α) Πτυχιούχοι εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους:

 • Ασχολούνται με τη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων σε διοικητική ή εποπτική θέση για μία τουλάχιστον τριετία (3) ή
 • Είναι σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics για μία τουλάχιστον τριετία (3) ή
 • Πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία άνω των τριών (3) ετών σε διοικητική ή εποπτική θέση σε τομέα της διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics.

β) Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics ή σε γενικότερα σε επιστημονικά πεδία που άπτονται γενικότερα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics, όπως Οικονομίας, Διοίκησης και άλλα, εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού επιπέδου του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού, Δημόσια ή Ιδιωτικά.

γ) Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Ιανουαρίου 2011 και έχουν εκπληρωμένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

δ) Μη πτυχιούχοι, οι οποίοι κατά την εγγραφή τους και κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία διετέλεσαν στελέχη επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων γενικά και δημοσίων υπηρεσιών και ασκούν ενεργή δραστηριότητα σε τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics.

Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και είναι:
 

α) Επιχειρήσεις με κερδοσκοπικό σκοπό που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου,

β) Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

γ) Άλλα Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,

δ) Άλλα Σωματεία, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες με μη κερδοσκοπικό σκοπό και με δραστηριότητα και σκοπούς που συνάδουν με την Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics ή με Οικονομική, Εμπορική, Επαγγελματική δραστηριότητα και λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου,

ε) Εργοδοτικές οργανώσεις, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμοί που δεν υπάγονται στην προηγούμενη κατηγορία.

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στο Σωματείο από εκπρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, που ορίζουν κάθε φορά τα ίδια, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως τακτικού μέλους του Σωματείου.

Φοιτητές μέλη δύνανται να είναι:

α) Όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωματείου και διανύουν έως και το τελευταίο έτος των σπουδών τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Πανεπιστημιακού επιπέδου της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Οι φοιτητές μέλη δύνανται να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή κατά το διάστημα που μεσο λαβεί από την απόκτηση του πτυχιακού τους τίτλου έως και δύο (2) χρόνια, για την περαιτέρω συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές αυτές. Σε περίπτωση παρέλευσης των δύο (2) ετών χωρίς τη συνέχιση των σπουδών τους, τα μέλη αποκτούν αυτόματα την ιδιότητα του Τακτικού μέλους.

Οι φοιτητές μέλη τυγχάνουν εκπτώσεως επί των εισφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Όλα τα σπουδάζοντα μέλη του Σωματείου, τα οποία αναγράφονται στο Μητρώο των Μελών, κατάλογος των οποίων κατατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Ιανουαρίου 2011.

Αρωγά μέλη δύνανται να είναι :

α) Φυσικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να συνδράμουν στο Σωματείο για επίτευξη του σκοπού του.

β) Νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και είναι:

 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Άλλα Σωματεία, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες με μη κερδοσκοπικό σκοπό και με δραστηριότητα και σκοπούς που είναι συναφή με την Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics ή με Οικονομική, Εμπορική, Επαγγελματική δραστηριότητα και λειτουργούν με τη μορφή Νομικού προσώπου.
 • Εργοδοτικές οργανώσεις, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμοί που δεν υπάγονται στην προηγούμενη κατηγορία.

Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στο Σωματείο από εκπρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, που ορίζουν κάθε φορά τα ίδια, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του ως τακτικού μέλους του Σωματείου.

Τα αρωγά μέλη απαλλάσσονται πληρωμής εισφορών και συνδρομών ή άλλων Οικονομικών υποχρεώσεων και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις Γενικές Συνελεύσεις ή του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλα Διοικητικά όργανα του Σωματείου.

Επίτιμα μέλη δύνανται να είναι :

Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η ανακήρυξη τους γίνεται ύστερα από πρόταση ενός άλλου Τακτικού ή Ομότιμου μέλους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται από την πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων μελών.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται πληρωμής εισφορών και συνδρομών ή άλλων Οικονομικών υποχρεώσεων και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις Γενικές Συνελεύσεις ή του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλα όργανα του Σωματείου. Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες κατηγορίες μελών. Τα υπάρχοντα επίτιμα μέλη διατηρούν τον τίτλο τους.